during Miami Fashion Week

© 2019 The Miami Fashion Show